Služby

V současné době nabízíme tyto služby:

Žádost o dotaci

Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh.

Studie a analýzy

Zpracování podnikatelských záměrů, analýz (CBA, analýza potenciálu tvorby odpadu, atd.) a studií (marketingové studie, studie proveditelnosti, atd).

Administrace projektu

Administrace a dotační management podpořeného projektu dle podmínek poskytovatele dotace v době realizace projektu, ale také v době jeho udržitelnosti.

Analýza příležitostí

Vyhledání vhodného dotačního zdroje pro podnikatelský záměr.

Dotační strategie

Volba optimální strategie z pohledu času, rozsahu projektu, velikosti rozpočtu, časového harmonogramu, atd.

Dotační informace

Poskytujeme informace ohledně možných dotačních titulů a jeho podmínek.