45., O, Snižování rizika povodní

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Typy podporovaných projektů:

·       realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),

·       zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,

·       zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,

·       umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch,
(v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

-Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Typy podporovaných projektů:

·       plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),

·       podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,

·       vsakovací šachty,

·       podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

-Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochrany.
Typy podporovaných projektů:

·       výstavba suchých nádrží (poldrů),

vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Výzva:45.
Termín výzvy1.11.2016 - 5.1.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

·        Kraje

·        Obce a města

·        Svazky obcí

·        Městské části hl. m. Prahy

·        Organizační složky státu
Státní podniky

·        Státní organizace

·        Příspěvkové organizace

·        Veřejné výzkumné instituce

·        Vysoké školy a školská zařízení

·        Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
Fyzické osoby - podnikající

·        Kraje

·        Obce a města

·        Svazky obcí

·        Městské části hl. m. Prahy

·        Organizační složky státu
Státní podniky

·        Státní organizace

·        Příspěvkové organizace

·        Veřejné výzkumné instituce

·        Vysoké školy a školská zařízení

·        Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
Fyzické osoby - podnikající

Na co lze získat podporu:

- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, 

- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků,

- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochrany. 

Výše dotace:Max. 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit