79, I, Sociální bydlení II.

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu.

Finanční podporu lze čerpat na:

Cílové skupiny projektů (=budoucí nájemníci sociálních bytů):

-         osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny,               sklepy a půdy domů, vraky aut),

-         osoby v nízkoprahové noclehárně,

-         osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,

-         muži a ženy v azylovém domě,

-         matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,

-         úplné rodiny v azylovém domě,

-         osoby v domě na půli cesty,

-         osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),

-         osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,

-         žadatelé o azyl v azylových zařízeních,

-         osoby po opuštění věznice,

-         osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,

-         osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,

-         muži a ženy v seniorském věku,

-         invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,

-         osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),

-         osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,

-         osoby v nezákonně obsazené budově,

-         osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),

-         osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,

-         osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),

-         osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,

-         osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,

-         osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Výzva:79
Termín výzvy14.6.2018 - 18.9.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

-         obce,

-         nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení),

-         církve a církevní organizace.

Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy (viz příloha č. 5 Specifických pravidel).

Na co lze získat podporu:

Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu. Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

 Nákup nemovitostí

-         nákup bytů,

-         nákup a dostavba nedokončených staveb,

-         nákup pozemku (celého, nebo jeho části), na kterém stojí stavba určená pro sociální bydlení, nákup pozemku pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy určené pro sociální bydlení, nákup pozemku funkčně souvisejícího s provozem a správou domu a s užíváním jednotek, na němž jsou umístěny drobné stavby, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu určeného pro sociální bydlení (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny); cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů,

-         nákup objektů nebo budov (celé nebo jejich částí), které budou sloužit sociálnímu bydlení.

-         Cena nemovitosti musí být určena znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti).

-         Stavby

-         výstavba sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),

-         zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov,

-         přestavba nebytových prostor na byty sociálního bydlení,

-         rekonstrukce společných prostor bytového domu/objektu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),

-         budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).

-         Pořízení vybavení

-         pořízení základního vybavení bytové jednotky.

 

DPH

-         DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje,

-         pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet na vstupu,

-         pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.

 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu

 

Výdaje na vedlejší aktivity projektu celkem jsou způsobilé do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá.

-         technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,

-         zeleň v okolí budov a na budovách, úpravy venkovního prostranství v okolí budov – musí jít o pozemek, na němž je dům postaven, případně o pozemek funkčně související s provozem a správou domu a s užíváním jednotek, na němž jsou zpevněné plochy, předzahrádky, dvory, nebo na němž jsou umístěny drobné stavby jako čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),

-         demolice původního objektu na místě realizace projektu,

-         projektová dokumentace,

-         studie proveditelnosti,

-         pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),

-         povinná publicita

 

DPH

-         DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje,

-         pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet na vstupu,

-         pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.

Výše dotace:až 90 %

Termín pro ukončení realizace projektu: Do 31. 12. 2021

!!!! Změny oproti minulým výzvám IROP:

-         povolení nové výstavby sociálních bytů,

-         navýšení maximálního počtu sociálních bytů z osmi na dvanáct na objekt nebo samostatný vchod,

-         prodloužení doby udržitelnosti projektů na dvacet let, která je kompenzovaná vyšší podporou.