výzva č. 64, I, Sociální podnikání

Sociální podnik vytváří pracovní místa pro osoby z cílových skupin. Při stavbě, rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení zohledňuje specifické potřeby cílových skupin prostřednictvím vhodně vybrané pracovní pozice, zajišťuje bezbariérové úpravy prostor nebo zázemí pro zaměstnance, pracovní pomůcky, ochranné prostředky. 

Podporované aktivity:

1. Vznik nového sociálního podniku

2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

Výzva:výzva č. 64
Termín výzvy16.12.2016 - 31.10.2022
Do konce výzvy zbývá:403 dnů
Kdo může žádat:

 

 • osoby samostatně výdělečně činné
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a církevní organizace
Na co lze získat podporu:
 • Stavby a stavební práce
  -výstavba nových objektů,
  -stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby (nástavba, přístavba atd.)

 • Nákup pozemků a staveb
  -nákup pozemku určeného pro výstavbu sociálního podniku, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů
  -nákup stavby pro vybudování sociálního podniku

 • Nákup služeb
  -výdaje na vypracování Podnikatelského plánu 
  -výdaje na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby nebo pro provádění stavby,
  -povinná publicita ,
  -autorský dozor, technický dozor investora, BOZP,
  -projektová dokumentace stavby, EIA,
  -ocenění pozemků a staveb

 • Majetek a vybavení
  -pořízení drobného hmotného majetku,
  -pořízení drobného nehmotného majetku,
  -pořízení dlouhodobého hmotného majetku,
  -pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

 • DPH
Výše dotace:max. 85 % celkových způsobilých výdajů .

Místem realizace projektů je území aglomerací vymezených ve schválených integrovaných strategiích IPRÚ měst Liberec – Jablonec nad Nisou a Zlín.

Datum zahájení realizace projektu: Nejdříve 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace: do 30. 6. 2

Povinné přílohy: