93, O, Spec. cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně vhodné druhy dřevin (u funkčních výsadeb ovocných stromů v zemědělské krajině jsou přípustné pouze staré a krajové odrůdy uvedené v seznamu Standardu AOPK ČR (Řada C02 003)).

V rámci SC 4.3 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací.
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Výzva:93
Termín výzvy1.2.2018 - 4.4.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

 kraje,
 obce,
 dobrovolné svazky obcí,
 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 státní podniky,
 státní organizace,
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 veřejnoprávní instituce,
 příspěvkové organizace,
 vysoké školy, školy a školská zařízení,
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 podnikatelské subjekty,
 obchodní společnosti a družstva,
 fyzické osoby podnikající.

Na co lze získat podporu:

Podporované aktivity:

Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

typy projektů:

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chrá-něné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury,
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci.

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

typy projektů:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce2 významných krajinných prvků,
 • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
 • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí, vč. nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

typy projektů:

 • posílení ekologicko-stabilizačních funkční rašelinišť a pramenišť,
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků,
 • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkční,
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy,
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků.

Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

typ projektů: dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby, výsadby MZD přirozené druhové skladby, zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby. 

Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

typ projektů: podpora opatření zamezujících vodní a větrné erozi

 

Výše dotace:max. 100 % celkových způsobilých výdajů

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.