Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, O, Státní fond dopravní infrastruktury

Dotace na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

 

Výzva:Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
Termín výzvy9.11.2017 - 11.1.2018
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

Příjemcem příspěvku může být obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce.

Na co lze získat podporu:

Akce, pro které lze poskytnout příspěvek, mohou být zařazeny do následujících oblastí:
a) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace – oblast I;
b) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – oblast II.


Oblast I.
Příspěvek lze poskytnout na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací
(mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Oblast II.

Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV.
třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin. Akce se týkají:

  • výstavby, rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky,
  • nasvětlení přechodů,
  • světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce

Finanční prostředky lze dále poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy týkající se:

  • úprav vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);
  • světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené
    křižovatce
  • měřičů rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel

 

 

Výše dotace:Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být minimálně 300 tis. Kč a maximálně 20 mil. Kč. Výše příspěvku max. 85 % celkových uznatelných nákladů akce.

Žadatel může v rámci jedné žádosti předložit maximálně jedno opatření věcně orientované dle oblasti I. a další opatření (bez omezení jejich počtu) dle oblasti II.


Podmínky pro akci I:

Akce s věcnou orientací dle oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.