, O, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Termín výzvy28.4.2016 - 29.7.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • obec jako vlastník cyklistické stezky
  • organizační složky obcí (např. městský obvod, městská či místní část)
  • příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce
  • svazek obcí
Na co lze získat podporu:

Co je podporováno (podporované aktivity):

- výstavba cyklistické stezky, přičemž výstavbou se pro rozumí proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa, čímž se rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat její vnější půdorysné nebo výškové ohraničení,

 

- údržba cyklistické stezky, přičemž údržbou se rozumí rozsáhlejší práce dle Přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., v platném znění prováděné na cyklistické stezce, kterými se tato udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu a odstraňují se na ní vady a nedostatky uvedením do původního stavu.

Výše dotace:až 85 % způsobilých výdajů

V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, bude moci být příspěvek poskytnut až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů akce.