22. výzva, O, Vodovody, úpravny vody, přivaděče

SC: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Výzva:22. výzva
Termín výzvy15.10.2015 - 5.1.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
  • Obce a města
  • Svazky obcí
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Příspěvkové organizace
  • Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Na co lze získat podporu:
  • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
  • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Výše dotace:Až 85 % (minimální způsobilé výdaje Kč 3.000.000 bez DPH)