Zateplení bytových domů, I, Výzva č. 37

Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení. 

Výzva:Zateplení bytových domů
Termín výzvy18.12.2015 - 30.11.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

- vlastníci bytových domů

- společenství vlastníků bytových jednotek

Budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Na co lze získat podporu:
  • zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
  • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • výměna zdroje tepla pro vytápění
  • výměna zdfroje tepla pro přípravu teplé a užitkové vody
  • instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
  • instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny
Výše dotace:výše dotace dle typu žadatele a podporované aktivity

Minimální dosahované úspory energií:

ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BYTOVÉHO DOMU

1. Úspora celkové dodané energie v min. výši 20 % oproti stavu před realizací opatření a zároveň dosažení 0,95 násobku hodnoty součinitele prostupu tepla.

nebo

2. Úspory celkové dodané energie v min. výši 30 % oproti stavu před realizací a zároveň splnění požadavků nákladově oprtimální úrovně podle písm. a) nebo b)

SAMOSTATNÁ OPATŘENÍ VÝMĚNY HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA A INSTALACE SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

1. V případě projektů zaměřených na výměnu zdroje tepla, kdy zároveň dochází také ke změně paliva, je nutné prokázat úsporu emeisí CO2 ve výši min. 30 % oproti původnímu stavu.

2. V případě instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla je nutné dosažení min. suché účinnosti zpětného získávání tepla ve výši 65 % podle ČSN EN 308.

3. V případě nových spalovacvích zdrojů na biomasu o tepelném výkovu do 500 kW je nutné splnit požadavky dané Nařízením Komise EU 2015/1189:

- sezónní energetická účinnost kotlů se jmenovitým tepleným výkonem 20 kW nebo menším nesmí být menší než 75 %,

- sezónní energetická účinnost kotlů se jmenovitým tepleným výkonem větším než 20 kW nesmí být menší než 77 %.

 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč