82. výzva, O, Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Výzva:82. výzva
Termín výzvy16.1.2017 - 2.1.2019
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

• kraje,
• obce,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizační složky státu,
• státní podniky,
• státní organizace,
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
• městské části hl. města Prahy,
• příspěvkové organizace,
• vysoké školy a školská zařízení,
• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží,
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
• fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných
nádrží).

Na co lze získat podporu:

Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Výše dotace:až 85 %