18. výzva, O, Zářízení na výrobu či zpracování nebezpečných látek, snížení průmyslového znečištění, informační systémy, REACH centra

3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Výzva:18. výzva
Termín výzvy15.10.2015 - 14.10.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby - podnikající
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy
 • Společenství vlastníků jednotek

Zájmová sdružení právnických osob

Na co lze získat podporu:
 • rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami,
 • rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů,
 • protipožární izolace zásobníků LPG,
 • vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů,
 • rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek,
 • rekonstrukce skladů hořlavých kapalin,
 • rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků,
 • rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv,
 • výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií,
 • modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek,
 • znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií,
 • informační systémy pro podporu prevence závažných havárií,
 • vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek,
 • vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek,
 • rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích ke snížení průmyslového znečištění, např. průmyslové ČOV.
 • aj.