56. výzva, O, Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
-Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch).

Výzva:56. výzva
Termín výzvy1.2.2017 - 31.3.2017
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Státní podniky
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající
Na co lze získat podporu:
 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Výše dotace:Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč. Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.