52. výzva, O, Zpracování plánu ÚSES

Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Výzva:52. výzva
Termín výzvy16.1.2017 - 2.1.2019
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:

o kraje,
o obce,
o dobrovolné svazky obcí,
o organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
o státní podniky,
o státní organizace,
o veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními
subjekty,
o veřejnoprávní instituce,
o příspěvkové organizace,
o vysoké školy, školy a školská zařízení,
o nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
fondy, ústavy, spolky),
o církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
o podnikatelské subjekty,
o obchodní společnosti a družstva,
o fyzické osoby podnikající.

Na co lze získat podporu:

zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability

Výše dotace:Až 85 %