14. výzva, O, zprůchodnění migračních bariér, omezování úmrtnosti živočichů v souvislosti s rozvojem technické infrastruktury

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny (pouze aktivita 4.3.1)

Výzva:14. výzva
Termín výzvy14.8.2015 - 31.12.2016
Do konce výzvy zbývá:výzva vypršela
Kdo může žádat:
 • Obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.
Na co lze získat podporu:

Aktivita 4.3.1

 • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
 • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury, 
 • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, odstranění migračních překážek na vodních tocích,
 • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci,
 • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.
Výše dotace:Až 100 % (minimální způsobilé výdaje 250 tis. bez DPH)