Vše pro vaše úspěšné podnikání

S čím vám můžeme pomoci

Zpracování žádosti o dotaci

Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh. Evropské i národní programy.

Nastavení projektu v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, koordinace dodavatelů projektové přípravy (projektová dokumentace apod.), zpracování povinných a nepovinných příloh, příprava a podání žádosti o dotaci v administračním systému poskytovatele dotace, řešení požadavků a připomínek poskytovatele dotace v době hodnocení žádosti. 

Administrace projektu

Administrace projektu v době realizace (průběžná administrace, žádosti o platbu, koordinace přípravy veřejných zakázek, závěrečné vyhodnocení, finanční vypořádání) 

Administrace v době udržitelnosti (průběžná administrace dle pokynů či požadavků poskytovatele dotace, konzultace událostí v době provozu projektu, příprava a podání zpráv o udržitelnosti) Veřejné zakázky

Příprava veřejné zakázky dle požadavků objednatele a její nastavení dle podmínek poskytovatele dotace a žádosti o dotaci. Vyhlášení a administrace veřejné zakázky, řešení otázek uchazečů. V případě požadavku objednatele možná účast v hodnotící komisi. Zpracování všech povinných dokumentů, zpracování a předání komplexní dokumentace poskytovateli dotace a objednateli.    

Konzultace 

Jsme připraveni Vám pomoci s výběrem dotačního titulu a doporučit nastavení vašeho projektu. 

Jsme také připravení vám doporučit, žádost o dotaci na váš projekt nepodávat. Ne všechny projekty jsou k tomu způsobilé. Ne všechny projekty mohou projít dobu udržitelnosti. 

Dotační strategie

Volba optimální strategie z pohledu času, rozsahu projektu, velikosti rozpočtu a časových možností. 

Chystáte rozsáhlejší projekt? Případně více projektů? Je nutno připravit časový plán přípravy všech podkladů, abyste je měli hotovy v době příjmu žádostí. Je nutno se připravit na průběžné financování projektu, než obdržíte dotaci na účet (cash-flow). Pomůžeme Vám nastavit projekty tak, abyste splnili podmínky poskytovatele dotace a zároveň se nedostali do finanční či časové tísně. 

Krizový management

Svět není ideální.

V době realizace projektu mohou nastat skutečnosti, které jsou v rozporu s plánem a termíny, které požaduje poskytovatel dotace (zhotovitel stavby či dodavatel nestihne dohodnuté termíny apod.) Víme jak komunikovat s poskytovatelem dotace, aby nedošlo ke škodě. 

V době udržitelnosti vykazuje projekt nižší hodnoty indikátorů, ke kterým jste se zavázali. Pomůžeme vám situaci řešit.